Chinese Tools
get my Chinese Name
Advertisement

"男" • Chinese-English Dictionary

» Search by Radical

OPTIONS FOR THE DICTIONARY
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale

   FlashCard of the Chinese Character 男
Trad.
Radical
Radical
(Bushou)
Strokes 5
Composition
Strokes 7
Structure
Decomp. 田力
Prononciation
Mandarin nán
Entry Methods
Pinyin nan2
Kanji /
Cangjie
WKS
田乂尸
Sijiao 6042.7
Wubi LLB
CNS 11643 1-4B2E
Encodages (hexa)
Unicode U+7537
GB2312 C4D0
BIG5 A86B
HSK
Level 2
 nán male / Baron, lowest of five orders of nobility 五等爵位[wu3 deng3 jue2 wei4] / CL:個|个[ge4]
Results beginning with 男
 nán rén a man / a male / men / CL:個|个[ge4]
 nán zǐ a man / a male
 nán nu:3 male-female / male and female
 nán hái boy / CL:個|个[ge4]
 nán xìng the male sex / a male
 nán shēng schoolboy / male student / boy / guy (young adult male)
 nán shì man / gentleman
 nán zhuāng men's clothes
 nán ér a (real) man / boy / son
 nán fāng the bridegroom's side / of the bridegroom's family
 nán gēn penis
 nán xīng male star / famous actor
 nán dān men's singles (in tennis, badminton etc)
 nán jué baron
 nán tóng boy / male child
 nán pái men's volleyball / abbr. for 男子排球
 nán yīng male baby
 nán shuāng men's doubles (in tennis, badminton etc)
 nán sè male homosexuality
 nán cè gents washroom / gents toilets
 nán jì male prostitute / (old) pimp
 nán wū wizard / warlock
 nán tóng gay guy (coll.)
 nán fēng male homosexuality / buggery
 nán gōng male worker
 nán chóng swindler / conman
 nán dàn male actor playing the female role (Chinese opera)
 nán de man
 nán jiā man's family (in marriage)
 nán lán men's basketball / men's basketball team
 nán piào boyfriend (Internet slang)
 nán shén Mr Perfect / Adonis / Prince Charming
 nán wá (dialect) boy / guy
 nán wèi men's bathroom (abbr. for 男衛生間|男卫生间)
 nán yǒu boyfriend
» more
 nán péng you boyfriend
 nán hái zi boy
 nán zǐ hàn man (i.e. manly, masculine)
 nán hái r erhua variant of 男孩[nan2 hai2]
 nán gāo yīn tenor
 nán tóng bāo man / male / male compatriot
 nán xìng huà to masculinize / masculinization
 nán zhōng yīn baritone
 nán zǐ qì manly / masculine
 nán dī yīn bass (music) / lower register male voice
 nán bīn xiàng best man (in a marriage)
 nán guǎn jiā butler / majordomo / housekeeper
 nán jī ní mankini (loanword)
 nán rén pó tomboy
 nán tóng jì pompom
 nán zǐ dān men's singles (sports)
 nán nu:3 guān xì man-woman connection / intimate relationship
 nán nu:3 píng děng equality of the sexes
 nán bàn nu:3 zhuāng (of a man) to dress as a woman (idiom)
 nán zǐ lán qiú men's basketball
 nán àn mó shī masseur
 nán huān nu:3 ài passionate love (idiom)
 nán hūn nu:3 jià to celebrate a wedding
 nán zūn nu:3 bēi to regard men as superior to women (idiom)
  mahram / male escort
  gender contract
  masculinity proportion
  masculinity index
  male dominance
 nán cái nu:3 mào talented man and beautiful woman / ideal couple
 nán fú wù yuán steward / male clerk / male flight attendant
 nán gāo yīn bù tenor part
 nán hái yuè duì boy band (type of pop group)
 nán nu:3 hé xiào see 男女同校[nan2 nu:3 tong2 xiao4]
 nán nu:3 lǎo shào men, women, young and old / all kinds of people / people of all ages
 nán nu:3 lǎo yòu men, women, young and old / everybody
 nán nu:3 tóng xiào coeducation
 nán xìng biǎn yì misandry
 nán xìng qīn shǔ kinsman
 nán xìng yàn wù misandry
 nán xìng zhǔ yì masculism
 nán xìng zūn chēng esquire
 nán zǐ qì gài masculinity / manliness
 nán zuǒ nu:3 yòu the left is for males, the right is for females (traditional saying)
  male condom
  masculinity index
  male-headed household
 nán rǔ bù jūn héng gender asymmetry
 nán xiū dào yuàn zhǎng abbot
  men who have sex with men / men having sex with men
  MenEngage
  literacy gender parity index
 nán nán xìng jiē chù zhě men who have sex with men / men having sex with men
 nán nu:3 shòu shòu bù qīn men and women should not touch hands when they give or receive things (citation, from Mencius)
 nán zǐ hàn dà zhàng fu (coll.) he-man
  Committee for Equality between Women and Men
  Gender Scorecard
  Network of Men Leaders
 nán ér yǒu lèi bù qīng tán real men do not easily cry (idiom)
 nán rén xī xià yǒu huáng jīn lit. the man has gold under his knees / fig. a man who does not easily kneel in front of others (owing to pride or moral integrity)
 nán rǔ píng děng bàn gōng shì Office of Gender Equality
 nán rǔ píng děng gōng zuò duì Gender Task Force
 nán rǔ píng děng quán lì jú Bureau for Equal Rights between Men and Women
 nán rǔ píng děng zhèng cè gǔ Gender Policy Unit
 nán tóng xìng liàn sè qíng piàn gay
  modesty bus
  Gender Assessment Code
  Gender in Development Bureau
  Gender Policy Working Group
  Gay Men's Health Crisis
  Steering Committee for Equality between Women and Men
  Declaration on Gender and Development
 nán rén bù huài , nu:3 rén bù ài women love bad guys
  Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value
  Gender in Development Programme
 nán rǔ láo gōng tòng gōng tòng chóu jiàn yì Recommendation concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value
  Gender and Forestry Research Group
  Advisory Committee on Equal Opportunities for Men and Women
 nán pà rù cuò háng , nu:3 pà jià cuò láng men fear getting into the wrong line of business, women fear marrying the wrong man (proverb)
  lesbian, gay, bisexual and transgender
  European Ministerial Conference on Equality between Men and Women
 nán rén lái zì huǒ xīng , nu:3 rén lái zì jīn xīng Men Are from Mars, Women Are from Venus (book by John Gray)
  Women's Caucus for Gender Justice
  Thematic Trust Fund on Gender in Development / Thematic Trust Fund on Gender
  gender-dominated job / gender-dominated occupation
  Conference on the Role of Men in Population and Reproductive Health Programmes
Approximate Results for 男
 chǔ nán virgin (male)
 tóng nán virgin male
  John Doe
 cháo nán metrosexual
 nuǎn nán sunshine boy / a man who is family-oriented, considerate and protective
 wān nán gay guy
 xíng nán fashionable and good-looking guy (slang)
 yáng nán goat-man / faun of Greek mythology
 yí nán orphan / posthumous son
 yì nán males eligible for military service / draftee / abbr. for 役齡男子|役龄男子
 zhái nán a guy who stays at home all the time, typically spending a lot of time playing online games (derived from Japanese "otaku")
 zhǎng nán eldest son
 zhí nán straight guy
» more
 fèng huáng nán (Internet slang) guy who grew up in the countryside and gained a foothold in the city through hard work
 gǒu nán nu:3 a couple engaged in an illicit love affair / a cheating couple
 Jīn Zhèng nán Kim Jong-nam (1971-2017), the eldest son of Kim Jong-il 金正日[Jin1 Zheng4 ri4]
 lǐ gōng nán geek / techie
 zhí nán ái (slang) male chauvinism
 shào nán shào nu:3 boys and girls / teenagers
 zhòng nán qīng nu:3 lit. to value males and belittle females (idiom)
 shàn nán xìn nu:3 lay practitioners of Buddhism
绿 hóng nán lu:4 nu:3 young people decked out in gorgeous clothes (idiom)
绿 lu:4 nu:3 hóng nán young people decked out in gorgeous clothes (idiom)
  misandry
  viricide (men)
 gū nán guǎ nu:3 a single man and a single woman / bachelors / a man and a woman together (typically in a secluded setting)
 lǎo nián nán xìng older men
 nu:3 bàn nán zhuāng (of a woman) to dress as a man (idiom)
 qī nán bà nu:3 to oppress the people / to act tyrannically
 yí sheng nán nu:3 wife's sister's children
  John Doe warrant
 dà nán rén zhǔ yì male chauvinism
 dà nán zǐ zhǔ yì male chauvinism
 dū huì měi xíng nán metrosexual
 dū shì měi xíng nán metrosexual
 qián lì gǔ nán rén man with good prospects
 dà nán zǐ zhǔ yì zhě male chauvinist
 hǎo nán bù gēn nu:3 dòu a real man doesn't fight with womenfolk (idiom)
 luàn gǎo nán nu:3 guān xì to be promiscuous / to sleep around
  Young Mens' Christian Association
 lián bāng nán rǔ píng děng jú Federal Office of Equality between Women and Men
 sān dà nán gāo yīn yǎn chàng huì The
  European Committee for Equality between Women and Men
  Lesbian and Gay Federation in Germany
  Regional Gender Monitoring Tool
  Kosovo Action Programme for Gender Equality / Kosovo Action Plan for the Achievement of Gender Equality
  Inter-ministerial Council for Gender Affairs
  Unit for the Promotion of the Status of Women and Gender Equality
  National Policy to Promote Equality and Equity between Men and Women
  Kosovo Action Programme for Gender Equality / Kosovo Action Plan for the Achievement of Gender Equality
  National Strategy on Gender Equality and the Eradication of Domestic Violence
  Strengthening Gender and Development Capacity in Africa
  Near East Inter-Agency Task Force on Human Resources Development, including Gender
 chéng gōng de nán rén hòu mian bì yǒu yī gè fèng xiàn de nu:3 rén Every successful man has a dedicated woman behind him (European proverb).
  Plan of Action to Correct Present Imbalances in the Participation of Men and Women in Political Life
  Plan of Action on equality of opportunity and treatment of men and women in employment

Chinese Tones