Chinese Tools
get my Chinese Name
Advertisement

"南" • Chinese-English Dictionary

» Search by Radical

OPTIONS FOR THE DICTIONARY
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale

   FlashCard of the Chinese Character 南
Trad.
Radical
Radical
(Bushou)
Strokes 2
Composition
Strokes 9
Structure
Decomp. 十冂兰十
Prononciation
Mandarin nán
Entry Methods
Pinyin nan2
Kanji /
Cangjie
JBTJ
十月廿十
Sijiao 4022.7
Wubi FMUF
HSK
Level 3
 nán south
Results beginning with 南
 Nán jīng Nanjing subprovincial city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏 / capital of China at different historical periods
 nán fāng south / the southern part of the country / the South
 Nán níng Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
 Nán chāng Nanchang prefecture level city and capital of Jiangxi province 江西省 / in southeast China / also Nanchang county
 nán lù south road
 nán běi north and south / north to south
 Nán Hǎi South China Sea
 nán bù southern part
 Nán tōng Nantong prefecture level city in Jiangsu
 Nán gōng Nangong county level city in Xingtai 邢台[Xing2 tai2], Hebei
 Nán fēi South Africa
 Nán yáng Nanyang prefecture level city in Henan
 Nán kāi Nankai district of Tianjin municipality 天津市[Tian1 jin1 shi4]
 Nán Měi South America
 nán jí south pole
 nán xià to go down south
 nán guā pumpkin
 Nán yáng Southeast Asia / South seas
 nán Yà southern Asia
 Nán sòng the Southern Song dynasty (1127-1279)
 nán miàn south side / south
 Nán hú Nanhu district of Jiaxing city 嘉興市|嘉兴市[Jia1 xing1 shi4], Zhejiang
 Nán àn Nananqu district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan
 Nán Háng China Southern Airlines
 Nán hán South Korea
 Nán Dà Nanjing University, NJU / abbr. for 南京大學|南京大学[Nan2 jing1 Da4 xue2]
 nán cè south side / south face
 nán bian south / south side / southern part / to the south of
 nā mó Buddhist salutation or expression of faith (loanword from Sanskrit) / Taiwan pr. [na2 mo2]
 Nán tóu Nantou city and county in central Taiwan
 Nán shā Nansha Islands / Spratly Islands / Nansha district of Guangzhou city 廣州市|广州市[Guang3 zhou1 shi4], Guangdong
 nán jiāo southern suburbs
 Nán Jiāng southern border (of a country) / South Xinjiang
 Nán Cháo Southern Dynasties (420-589)
 nán duān southern end or extremity
 Nán yuàn Nanyuan or "Southern Park", an imperial hunting domain during the Yuan, Ming and Qing Dynasties, now the site of Nanhaizi Park in the south of Beijing
 Nán píng Nanping, common place name / Nanping township in Nan'an district of Chongqing
 Nán Yuè South Vietnam / South Vietnamese
 Nán xún Nanxun district of Huzhou city 湖州市[Hu2 zhou1 shi4], Zhejiang
 Nán Táng Tang of the Five Southern Dynasties 937-975
 Nán zhào Nanzhao kingdom 738-937 in southwest China and southeast Asia
 nán dào south road
 nán lù the southern foothills (of a mountain)
 Nán lǐng Nanling mountain, on the border of Hunan, Jiangxi, Guangdong and Guangxi
 nán wān South
 Nán xī Nancy
 Nán Dǎo South Island (New Zealand)
 nán quán Nanquan - "Southern Fist" (Chinese Martial Art)
 Nán Oū Southern Europe
 Nán Hàn Southern Han
 nán wěi latitude south
 Nán ān Nan'an county level city in Quanzhou 泉州[Quan2 zhou1], Fujian
 Nán ào Nan'ao County in Shantou 汕頭|汕头[Shan4 tou2], Guangdong / Nan'ao township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan / abbr. for 南澳大利亞州|南澳大利亚州[Nan2 ao4 da4 li4 ya4 zhou1], South Australia
 Nán chà Nancha district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang
 Nán cháng Nanchang district of Wuxi city 無錫市|无锡市[Wu2 xi1 shi4], Jiangsu
 Nán chéng Nancheng county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi
 Nán chōng Nanchong prefecture level city in Sichuan
 Nán chuān Nanchuan district of Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan
 Nán dān Nandan county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi
 Nán dìng Nam Dinh, Vietnam
 Nán fēn Nanfen district of Benxi city 本溪市, Liaoning
 Nán fēng Nanfeng county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi
竿 Nán gān Nankan Island, one of the Matsu Islands / Nankan or Nangan township in Lienchiang county 連江縣|连江县[Lian2 jiang1 xian4], Taiwan
 Nán gǎng Nangang district of Harbin 哈爾濱|哈尔滨[Ha1 er3 bin1] in Heilongjiang
 Nán gǎng Nankang district of Taipei City 臺北市|台北市[Tai2 bei3 shi4], Taiwan
 Nán guān Nanguan district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin
 Nán guō surname Nanguo
 Nán hé Nanhe county in Xingtai 邢台[Xing2 tai2], Hebei
 Nán huà Nanhua township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
 nán huá south or southern China
 Nán huì Nanhui former district of Shanghai, now in Pudong New District 浦東新區|浦东新区[Pu3 dong1 xin1 qu1], Shanghai
 Nán jiāng Nanjiang county in Panzhihua 攀枝花[Pan1 zhi1 hua1], south Sichuan
 Nán jìng Nanjing county in Zhangzhou 漳州[Zhang1 zhou1], Fujian
 Nán kāng Nankang county level city in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi
 Nán lè Nanle county in Puyang 濮陽|濮阳[Pu2 yang2], Henan
 Nán Liáng Southern Liang of the Sixteen Kingdoms (397-414)
 Nán líng Nanling county in Wuhu 蕪湖|芜湖[Wu2 hu2], Anhui
 Nán méng abbr. for 南亞區域合作聯盟|南亚区域合作联盟[Nan2 Ya4 Qu1 yu4 He2 zuo4 Lian2 meng2]
 Nán míng Nanming district of Guiyang city 貴陽市|贵阳市[Gui4 yang2 shi4], Guizhou
 Nán pí Nanpi county in Cangzhou 滄州|沧州[Cang1 zhou1], Hebei
 Nán piào Nanpiao district of Huludao city 葫蘆島市|葫芦岛市, Liaoning
 Nán píng Nanping prefecture level city in Fujian
 nán pō south slope
 Nán Qí Qi of Southern dynasties (479-502)
 Nán qiáo Nanqiao district of Chuzhou city 滁州市[Chu2 zhou1 shi4], Anhui
 Nán qū south district of city / south zone / Nan south district of a Taiwanese city
 nán rǔ fermented soybean curd
 Nán shān Nanshan or Namsan, common place name / Nanshan district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong
 Nán shǐ History of the Southern Dynasties, fourteenth of the 24 dynastic histories 二十四史[Er4 shi2 si4 Shi3], compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿[Li3 Yan2 shou4] in 659 during Tang Dynasty, 80 scrolls
 Nán tè Nantes (city in France)
 Nán xī Nanxi county in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan
 Nán xiàn southern county / Nan county in Yiyang 益陽|益阳[Yi4 yang2], Hunan
 Nán xióng Nanxiong county level city in Shaoguan 韶關|韶关[Shao2 guan1], Guangdong
 Nán Yān Southern Yan of the Sixteen Kingdoms (398-410)
 Nán yuè Nanyue district of Hengyang city 衡陽市|衡阳市[Heng2 yang2 shi4], Hunan / Mt Heng 衡山 / in Hunan, one of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳[Wu3 yue4]
 nán zǎo dried jujubes
 Nán zhāng Nanzhang county in Xiangfan 襄樊[Xiang1 fan2], Hubei
 Nán zhào Nanzhao county in Nanyang 南陽|南阳[Nan2 yang2], Henan
 nán zhēng punitive expedition to the south
 Nán zhèng Nanzheng County in Hanzhong 漢中|汉中[Han4 zhong1], Shaanxi
 Nán zhōu Nanchou township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
 nán zhú see 毛竹[mao2 zhu2]
 Nán zhuāng township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
» more
 Nán měi zhōu South America
 Nán Běi cháo Northern and Southern dynasties (420-589)
 Nán jīng lù Nanjing St., large commercial street in Shanghai
 Nán bàn qiú Southern Hemisphere
 Nán tiān mén The Southern Heavenly Gates / a name for a mountain pass gate in several places
 nán běi cháng north-south distance
 Nán cháo xiǎn South Korea
 Nán jí zhōu Antarctica
 nán běi jí south and north poles
 Nán cháo Liáng Liang of the Southern dynasties (502-557)
 Nán ào Dǎo Nan'ao Island in Shantou 汕頭|汕头[Shan4 tou2], Guangdong
 Nán tóu xiàn Nantou county in central Taiwan
  South Asia Unit
  Southern right whale dolphin
 Nán àn qū Nananqu district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan
 Nán ān shì Nan'an county level city in Quanzhou 泉州[Quan2 zhou1], Fujian
 Nán ào Xiàn Nan'ao County in Shantou 汕頭|汕头[Shan4 tou2], Guangdong
 Nán ào xiāng Nan'ao township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
 nán běi Hán North and South Korea
 Nán Běi Měi North and South America
 nán bian r erhua variant of 南邊|南边[nan2 bian5]
 Nán bīng yáng the Antarctic Ocean
 Nán bù xiàn Nanbu county in Nanchong 南充[Nan2 chong1], Sichuan
 Nán cháng qū Nanchang district of Wuxi city 無錫市|无锡市[Wu2 xi1 shi4], Jiangsu
 Nán chāng shì Nanchang prefecture level city and capital of Jiangxi province 江西省 / in southeast China
 Nán chāng xiàn Nanchang county in Nanchang 南昌, Jiangxi
 Nán cháo Chén Chen of the Southern dynasties (557-589)
 Nán cháo Qí Qi of Southern dynasties (479-502)
 Nán cháo Sòng Song of the Southern dynasties (420-479), with capital at Nanjing / also known as Liu Song 劉宋|刘宋
 Nán chà qū Nancha district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang
 Nán chéng xiàn Nancheng county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi
 Nán chōng shì Nanchong prefecture level city in Sichuan
 Nán chuān qū Nanchuan district of Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan
 Nán dān xiàn Nandan county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi
 nán duō zú Nandor
 Nán fēi chá rooibos tea
 Nán fēi yǔ Afrikaans (language)
 Nán fēng xiàn Nanfeng county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi
 Nán fēn qū Nanfen district of Benxi city 本溪市, Liaoning
 Nán gǎng qū Nangang district of Harbin 哈爾濱|哈尔滨[Ha1 er3 bin1] in Heilongjiang
 Nán gǎng qū Nankang district of Taipei City 臺北市|台北市[Tai2 bei3 shi4], Taiwan
竿 Nán gān xiāng Nankan or Nangan township in Lienchiang county 連江縣|连江县[Lian2 jiang1 xian4] i.e. the Matsu Islands, Taiwan
 Nán gōng shì Nangong county level city in Xingtai 邢台[Xing2 tai2], Hebei
 nán guā dēng jack-o'-lantern
 Nán guān qū Nanguan district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin
 nán hǎi chéng Southsea
 Nán hǎi qū Nanhai district of Foshan city 佛山市[Fo2 shan1 shi4], Guangdong
Approximate Results for 南
 Hé nán Henan province (Honan) in central China, abbr. 豫, capital Zhengzhou 鄭州|郑州[Zheng4 zhou1]
 Hú nán Hunan province in south central China, abbr. 湘, capital Changsha 長沙|长沙[Chang2 sha1]
 zhǐ nán to guide / guidebook
 Yún nán Yunnan province in southwest China, bordering on Vietnam, Laos and Myanmar, abbr. 滇[dian1] or 雲|云, capital Kunming 昆明
 Jǐ nán Ji'nan, subprovincial city and capital of Shandong province in northeast China
 Hǎi nán Hainan Province, in the South China Sea, short name 瓊|琼[Qiong2], capital Haikou 海口 / Hainan Island / Hainan District of Wuhai City 烏海市|乌海市[Wu1 hai3 Shi4], Inner Mongolia / Hainan Tibetan Autonomous Prefecture 海南藏族自治州[Hai3 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
 Jiāng nán south of Changjiang or Yangtze river / south of the lower reaches of Changjiang / often refers to south Jiangsu, south Anhui and north Zhejiang provinces / a province during Qing times / in literature, refers to the sunny south / Gangnam (district in Seoul, South Korea)
西 xī nán southwest
 dōng nán southeast
 Yuè nán Vietnam / Vietnamese
 Huá nán Southern China
 Zhōng Nán South Central China (Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan) / abbr. for China-South Africa
 Mǐn nán Minnan (southern Fujian)
 xiàng nán southward
 yǐ nán to the south of (suffix)
 Lǐng nán south of the five ranges / old term for south China, esp. Guangdong and Guangxi
 Zhōng nán Zhongnan mountains, near Xi'an
 Jiā nán Canaan (in Biblical Palestine)
 Shǎn nán Shannan, southern Shaanxi province
 An1 nán Annam (Tang Dynasty protectorate located in what is now northern Vietnam) / Annam (autonomous kingdom located in what is now northern Vietnam, 10th-15th century) / Annam (central part of Vietnam during the French colonial period) / old name for Vietnam / Annan district of Tainan City 臺南市|台南市[Tai2 nan2 shi4], Taiwan / Kofi Annan (1938-), UN secretary-general 1997-2007
 Bā nán Banan district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan
 Bēi nán Beinan or Peinan township in Taitung County 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 Xian4], southeast Taiwan
 Bèi nán Benin (Tw)
 Cāng nán Cangnan county in Wenzhou 溫州|温州[Wen1 zhou1], Zhejiang
 Cháo nán Chaonan district of Shantou city 汕头市, Guangdong
 dé nán dunum
 Dìng nán Dingnan county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi
 Dǒu nán Dounan or Tounan town in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
 Fēng nán Fengnan district of Tangshan city 唐山市[Tang2 shan1 shi4], Hebei
 Fù nán Fu'nan county in Fuyang 阜陽|阜阳[Fu4 yang2], Anhui
 Gǎng Nán Gangnan district of Guigang city 貴港市|贵港市[Gui4 gang3 shi4], Guangxi
 Gān nán Gannan county in Qiqihar 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qi2 qi2 ha1 er3], Heilongjiang
广 Guǎng nán Guangnan county in Wenshan Zhuang and Miao autonomous prefecture 文山壯族苗族自治州|文山壮族苗族自治州[Wen2 shan1 Zhuang4 zu2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan
 Guàn nán Guannan county in Lianyungang 連雲港|连云港[Lian2 yun2 gang3], Jiangsu
 Guì nán Guinan county in Hainan Tibetan autonomous prefecture 海南藏族自治州[Hai3 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
 Hàn nán Hannan district of Wuhan city 武漢市|武汉市[Wu3 han4 shi4], Hubei
 Héng nán Hengnan county in Hengyang 衡陽|衡阳[Heng2 yang2], Hunan
 Huái nán Huainan prefecture-level city in Anhui
 Huà nán Hua'nan county in Kiamusze or Jiamusi city 佳木斯[Jia1 mu4 si1], Heilongjiang
 Huáng nán Huangnan Tibetan autonomous prefecture (Tibetan: Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul) in Qinghai
 Huī nán Huinan county in Tonghua 通化, Jilin
 Jiāo nán Jiaonan county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong
 jí nán extreme south
 jīng nán Jingnan
 Jīn nán Jinnan suburban district of Tianjin municipality 天津市[Tian1 jin1 shi4]
 Jǔ nán Ju'nan county in Linyi 臨沂|临沂[Lin2 yi2], Shandong
 Liǔ nán Liunan district of Liuzhou city 柳州市[Liu3 zhou1 shi4], Guangxi
 Lǒng nán Longnan prefecture-level city in south Gansu
 Lóng nán Longnan county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi
 Luán nán Luannan county in Tangshan 唐山[Tang2 shan1], Hebei
 Luò nán Luonan County in Shangluo 商洛[Shang1 luo4], Shaanxi
 Mào nán Maonan district of Maoming city 茂名市, Guangdong
 Mò nán Inner Mongolia (lit. south of the Gobi Desert)
 Níng nán Ningnan county in Liangshan Yi autonomous prefecture 涼山彞族自治州|凉山彝族自治州[Liang2 shan1 Yi2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], south Sichuan
 Píng nán Pingnan county in Ningde 寧德|宁德[Ning2 de2], Fujian
 Píng nán Pingnang county in Guigang 貴港|贵港[Gui4 gang3], Guangxi
 Qīn nán Qinnan district of Qinzhou city 欽州市|钦州市[Qin1 zhou1 shi4], Guangxi
 Quán nán Quannan county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi
 Rǔ nán Ru'nan county in Zhumadian 駐馬店|驻马店[Zhu4 ma3 dian4], Henan
 Shāng nán Shangnan County in Shangluo 商洛[Shang1 luo4], Shaanxi
 Shān nán Lhokha prefecture of Tibet, Tibetan: Lho kha
 sī nán ancient Chinese compass
 Sī nán Sinan county in Tongren prefecture 銅仁地區|铜仁地区[Tong2 ren2 di4 qu1], Guizhou
 Tái nán Tainan (city and county in Taiwan)
 Táo nán Taonan county level city in Baicheng 白城, Jilin
 Tóng nán Tongnan suburban county in Chongqing municipality, formerly in Sichuan
 Wèi nán Weinan prefecture level city in Shaanxi
 Xiào nán Xiaonan district of Xiaogan city 孝感市[Xiao4 gan3 shi4], Hubei
 Yí nán Yi'nan county in Linyi 臨沂|临沂[Lin2 yi2], Shandong
 Yù nán Yu'nan county in Yunfu 雲浮|云浮[Yun2 fu2], Guangdong
 Zhú nán Zhunan or Chunan town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
» more
 Dōng nán yà Southeast Asia
 zhǐ nán zhēn compass
 Zhōng nán hǎi Zhongnanhai, palace adjacent to the Forbidden City, now the central headquarters of the Communist Party and the State Council
 dōng nán bù southeast part
西 xī nán bù southwest part
 Hǎi nán Dǎo Hainan Island in South China Sea
 zhōng nán bù south central region
 Zhōng nán Shān Zhongnan Mountains, near Xi'an / also known as the Taiyi Mountains
 Huá nán hǔ South China Tiger
西 xiàng xī nán southwestward
 Mǐn nán huà Southern Min, a Sinitic language spoken in southern Fujian and surrounding areas
 Cháo nán qū Chaonan district of Shantou city 汕头市, Guangdong
 Yuè nán yǔ Vietnamese language, Tiếng Việt
 Huái nán zi miscellany of writing from the Western Han (aka Former Han)
 Gān nán zhōu Gannan Tibetan autonomous prefecture / abbr. for 甘南藏族自治州
 Qián nán zhōu Qiannan, abbr. for Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture 黔南布依族苗族自治州, Guizhou, capital Duyun city 都勻市
 Sū lǐ nán Suriname
 Yú Shì nán Yu Shi'nan (558-638), politician of Sui and early Tang periods, poet and calligrapher, one of Four Great Calligraphers of early Tang 唐初四大家[Tang2 chu1 Si4 Da4 jia1]
 zhǐ nán chē a mechanical compass invented by Zu Chongzhi 祖沖之|祖冲之
 Hǎi nán zhōu see 海南藏族自治州[Hai3 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1]
  South-Eastern Europe
  South Central Asia
  Viet Nam Country Office
 An1 nán qū Annan district of Tainan City 臺南市|台南市[Tai2 nan2 shi4], Taiwan
 ān nán zǐ see 胖大海[pang4 da4 hai3]
 Bā nán qū Banan district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan
 Bēi nán xiāng Beinan or Peinan township in Taitung County 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 Xian4], southeast Taiwan
 Bēi nán zú puyuma, one of the indigenous peoples of Taiwan
 Bó nán kè Bernanke (name) / Ben Shalom Bernanke (1953-), US economist, Chairman of Fed from 2006
 Bō zī nán Poznan (city in Poland)
 Bù kǎn nán Buchanan (surname)
 Cāng nán xiàn Cangnan county in Wenzhou 溫州|温州[Wen1 zhou1], Zhejiang
 Dìng nán xiàn Dingnan county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi
 Dǒu nán zhèn Dounan or Tounan town in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
 Fěi dí nán Ferdinand (name)
 Fēng nán qū Fengnan district of Tangshan city 唐山市[Tang2 shan1 shi4], Hebei
 Fú dí nán Ferdinand (name)
 Fù nán xiàn Funan County in Fuyang 阜陽|阜阳[Fu4 yang2], Anhui
 Gǎng Nán qū Gangnan district of Guigang city 貴港市|贵港市[Gui4 gang3 shi4], Guangxi
 Gān nán xiàn Gannan county in Qiqihar 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qi2 qi2 ha1 er3], Heilongjiang
广 guǎng nán shěng Quang
广 Guǎng nán xiàn Guangnan county in Wenshan Zhuang and Miao autonomous prefecture 文山壯族苗族自治州|文山壮族苗族自治州[Wen2 shan1 Zhuang4 zu2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan
 Guàn nán xiàn Guannan county in Lianyungang 連雲港|连云港[Lian2 yun2 gang3], Jiangsu
 Guì nán xiàn Guinan county in Hainan Tibetan autonomous prefecture 海南藏族自治州[Hai3 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
 Hǎi nán Qū Hainan District of Wuhait City 烏海市|乌海市[Wu1 hai3 Shi4], Inner Mongolia
 Hǎi nán Shěng Hainan Province, in South China Sea, abbr. 瓊|琼[Qiong2], capital Haikou 海口
 Hǎi nán yán (bird species of China) white-eared night heron (Gorsachius magnificus)
 Hàn nán qū Hannan district of Wuhan city 武漢市|武汉市[Wu3 han4 shi4], Hubei
 Hé nán shěng Henan province (Honan) in central China, abbr. 豫[Yu4], capital Zhengzhou 鄭州|郑州[Zheng4 zhou1]
 Hé nán xiàn He'nan Mengguzu autonomous county in Qinghai / in Huangnan Tibetan autonomous prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
 Héng nán xiàn Hengnan county in Hengyang 衡陽|衡阳[Heng2 yang2], Hunan
 Huái nán shì Huainan prefecture-level city in Anhui
 Huà nán xiàn Hua'nan county in Kiamusze or Jiamusi city 佳木斯[Jia1 mu4 si1], Heilongjiang
 Huáng Jiàn nán John Huang (1945-), Democratic Party fundraiser
 Huáng nán zhōu Huangnan Tibetan autonomous prefecture (Tibetan: Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul) in Qinghai
 Huī nán xiàn Huinan county in Tonghua 通化, Jilin
 Hú nán Shěng Hunan Province in south central China, abbr. 湘[Xiang1], capital Changsha 長沙|长沙[Chang2 sha1]
 Jiāng nán Qū Jiangnan District of Nanning city 南寧市|南宁市[Nan2 ning2 Shi4], Guangxi / Gangnam District, Seoul
 Jiāng nán shěng name of Qing dynasty province covering south Jiangsu, south Anhui and north Zhejiang provinces, with capital at Nanjing
 Jiāo nán shì Jiaonan county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong
 Jǐ nán shì Ji'nan subprovincial city and capital of Shandong province in northeast China
 Jīn nán qū Jinnan suburban district of Tianjin municipality 天津市[Tian1 jin1 shi4]
 Jīn Yǒng nán Kim Yong-nam (1928-), North Korean politician, foreign minister 1983-1998 and president of Supreme people's assembly from 1998 (nominal head of state and described as deputy leader)
 Jǔ nán xiàn Ju'nan county in Linyi 臨沂|临沂[Lin2 yi2], Shandong
 kù nà nán (Andrew) Cunanan (alleged serial killer)
 Lián nán xiàn Liannan Yaozu autonomous county in Qingyuan 清远, Guangdong
 Liǔ nán qū Liunan district of Liuzhou city 柳州市[Liu3 zhou1 shi4], Guangxi
 Lǒng nán shì Longnan prefecture-level city in south Gansu
 Lóng nán xiàn Longnan county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi
 Luán nán xiàn Luannan county in Tangshan 唐山[Tang2 shan1], Hebei
 Lù nán qū Lunan district of Tangshan city 唐山市[Tang2 shan1 shi4], Hebei
 Luò nán Xiàn Luonan County in Shangluo 商洛[Shang1 luo4], Shaanxi
 Mǎ Nán cūn Ma Nancun (1912-1966), pen name of Deng Tuo 鄧拓|邓拓
 Mào nán qū Maonan district of Maoming city 茂名市, Guangdong
 Máo nán zú Maonan ethnic group of Guangxi
 Mǐn nán yǔ Southern Min, a Sinitic language spoken in southern Fujian and surrounding areas
 Níng nán xiàn Ningnan county in Liangshan Yi autonomous prefecture 涼山彞族自治州|凉山彝族自治州[Liang2 shan1 Yi2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], south Sichuan
 Píng nán xiàn Pingnan county in Ningde 寧德|宁德[Ning2 de2], Fujian
 Píng nán xiàn Pingnang county in Guigang 貴港|贵港[Gui4 gang3], Guangxi

Chinese Tones