Chinese Tools
get my Chinese Name

[pian4],幕 in English - Chinese Dictionary

Online English Chinese Dictionary. Chinese integrates both meaning and pronunciation information in its characters. You can search in the chinese dictionary in chinese, english, pinyin, or by radical, stroke number, Cangjie, Sijiao, Wubi... You can search with the Hand Writing Recognition too.

Search in chinese, english, pinyin,... » Search by Radical

For example : nihao, wo3, train, love, 你好, etc.

OPTIONS FOR THE DICTIONARY
CHARACTERS : PHONETIC :

 tú piàn image / picture / photograph / CL:張 / |张 / [zhang1]
 diàn yǐng movie / film / CL:部 / [bu4],片 / [pian4],幕 / [mu4],場 / |场 / [chang3]
 zhào piàn photograph / picture / CL:張 / |张 / [zhang1],套 / [tao4],幅 / [fu2]
 yǐng piàn film / movie / CL:部 / [bu4]
 yī piàn piece / slice  
 chàng piàn gramophone record / LP / CL:張 / |张 / [zhang1]  
 guāng pán compact disc / CD or DVD / CD ROM / CL:片 / [pian4],張 / |张 / [zhang1]  
 xīn piàn computer chip / microchip  
 sēn lín forest / CL:片 / [pian4]
 dà piàn wide expanse / large area / vast stretch / extending widely / blockbuster movie  
 ài xīn compassion / CL:片 / [pian4]
 xiàng piàn image / photograph / CL:張 / |张 / [zhang1]
 zhēn xīn sincere / heartfelt / CL:片 / [pian4]
 qī piàn to deceive / to cheat
 piàn kè short period of time / a moment
 míng piàn (business) card
 cǎo yuán grassland / prairie / CL:片 / [pian4]
 zuǐ chún lip / CL:片 / [pian4]
 yè zi foliage / leaf / CL:片 / [pian4]
 miàn bāo bread / CL:片 / [pian4],袋 / [dai4],塊 / |块 / [kuai4]  
 chá yè tea / tea leaves / CL:盒 / [he2],罐 / [guan4],包 / [bao1],片 / [pian4]
 duǎn piàn short film / video clip  
 shā tān beach / sandy shore / CL:片 / [pian4]
 piàn zi swindler / a cheat
 piàn zi thin flake / small piece
 kǎ piàn card
 suì piàn chip / fragment / splinter / tatter
 xīn piàn zǔ chipset  
 hǎi tān beach / CL:片 / [pian4]  
 piàn cháng length of film  
 piàn duàn fragment (of speech etc) / extract (from book etc) / episode (of story etc)
 gāo yuán plateau / CL:片 / [pian4]  
 guāng dié optical disc / compact disc / CD / CD-ROM / CL:片 / [pian4],張 / |张 / [zhang1]  
 piàn rén to cheat sb / a scam
 zhà piàn to defraud / to swindle / to blackmail
 piàn zhōng in the movie  
 bǎo hù qū conservation district / CL:個 / |个 / [ge4],片 / [pian4]  
 dòng zuò piàn action movie / CL:部 / [bu4]  
 dòng huà piàn animated film
 huā bàn petal / CL:片 / [pian4]
 shòu piàn to be cheated / to be taken in / to be hoodwinked
 cǎo dì lawn / meadow / sod / turf / CL:片 / [pian4]
 piàn duàn section / fragment / segment
 kǒng bù piàn horror movie / CL:部 / [bu4]  
 bǐng gān biscuit / cracker / cookie / CL:片 / [pian4],塊 / |块 / [kuai4]  
 dān piàn jī microcontroller / one-chip computer  
 sān jí piàn third category movie (containing sexual or violent content)  
 yè piàn blade (of propellor) / vane / leaf
 piàn jú a swindle / a trap / a racket / a scam / CL:場 / |场 / [chang3]
 jiāo piàn (photographic) film
 jì lù piàn newsreel / documentary (film or TV program) / CL:部 / [bu4]  
 huàn dēng piàn slide (photography, presentation software) / filmstrip / transparency  
 tián yě field / open land / CL:片 / [pian4]
 piàn miàn unilateral / one-sided
 ài qíng piàn romance film  
 yù gào piàn movie trailer / previewed movie  
 jìng piàn lens
 piàn qǔ to gain by cheating  
 zhì piàn rén moviemaker / filmmaker / producer  
 qiē piàn to slice / slice / thin section of a specimen (for microscopic examination)
 piàn tóu opening titles (of movie) / leader (blank film at the beginning and end of a reel)  
 dié piàn disc / CL:張 / |张 / [zhang1]  
 dāo piàn razor blade / (tool) bit / blade
 jīng piàn chip / wafer  
 zhì piàn moviemaking  
 nǎi lào cheese / CL:塊 / |块 / [kuai4],盒 / [he2],片 / [pian4]  
 piàn shù trick / deceit  
 míng xìn piàn postcard  
 pāi piàn to film / to make a film  
 yā piàn opium (loanword)
 wāng yáng vast body of water / CL:片 / [pian4]
 xuān chuán piàn infomercial  
 yǐng dié DVD / CL:片 / [pian4],張 / |张 / [zhang1]  
 dǐ piàn negative / photographic plate
 gù shi piàn fictional film / feature film  
 xíng piàn to cheat / to deceive
 sàn rè piàn heat sink  
 dì earth / ground / field / place / land / CL:片 / [pian4]
 zuì jiā yǐng piàn best movie (in film awards)  
 zhǐ piàn a piece, scrap or fragment of paper  
 lín piàn scale / fish scales
 jì lù piàn variant of 紀 / / / |纪 / / / [ji4 lu4 pian4]  
广 guǎng gào piàn advertising film / TV commercial  
 gǎo xiào piàn comedy film / comedy / CL:部 / [bu4]  
 Yā piàn Zhàn zhēng the Opium Wars of 1840-1842 and 1860-1861  
 ròu piàn meat slice
 báo piàn thin slice / thin section / flake / Taiwan pr. [bo2 pian4]  
 yòu piàn to entice / to lure / to scam / to hoodwink / to decoy
 huān téng jubilation / great celebration / CL:片 / [pian4]
 yào piàn a (medicine) pill or tablet / CL:片 / [pian4]  
 mēng piàn variant of 矇 / / |蒙 / / [meng1 pian4]
 wǎ piàn tile / CL:塊 / |块 / [kuai4]
 shēng yú piàn sashimi  
 dǎ chéng yī piàn to merge / to integrate / to become as one / to unify together
 shǔ piàn fried potato chips  
 yú piàn fish fillet / slice of fish meat  
 guǎi piàn swindle / abduct
 diàn piàn spacer / shim
 piàn wěi end credits (of a movie etc) / ending (of a movie etc)  
 zhà piàn zuì fraud  

Chinese Tones